Общи условия за ползване на toest.bg

 

Настоящият сайт е собственост на Фондация „Тоест“.

Тези общи условия представляват формален договор между Вас и Фондацията в качеството ѝ на собственик и издател на toest.bg. Те задават рамката, съгласно която използвате услугите, предоставяни от сайта. Ако не сте съгласни с тези условия, не бива да използвате нашите информационни услуги. Обратното означава, че приемате да сте обвързани с тях.

Читателите получават право да ползват услугите на сайта само за лични и нетърговски цели.

 

1. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

ЧИТАТЕЛ е всяко физическо лице, което ползва някоя от услугите на сайта.

ИЗДАТЕЛ е Фондация „Тоест“ с ЕИК 177229547 и адрес София 1303, р-н „Възраждане“, ул. „Брегалница“ 38–40, ет. 2, вписана от СГС с решение 1 от 24.10.2017 г. по ф.д. №619/2017.

УСЛУГА е:

  • достъп чрез уеб браузър до статии или друго информационно съдържание, публикувано на toest.bg;
  • достъп чрез браузър, четец или софтуерна услуга до съдържание на toest.bg, разпространявано чрез RSS емисии;
  • получаване по имейл на бюлетини от предварително регистрирани/абонирани за това читатели.

ПАРТНЬОР е юридическо или физическо лице, с което ИЗДАТЕЛЯТ се намира в договорни отношения.

 

2. Авторски права

Всички права на интелектуална собственост върху материали, публикувани на toest.bg, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява нарушение.

Материалите, публикувани на toest.bg, могат да бъдат цитирани при изрично посочване на първоизточника и с препратка към точния им интернет адрес (URL), в обем, който не превишава възприетите разбирания за цитат.

Материали, които могат да бъдат използвани при условията на конкретен Creative Commons договор, са изрично обозначени като такива.

RSS емисиите на toest.bg могат да бъдат препубликувани или агрегирани от други сайтове без изрично разрешение, но само ако съдържанието и придружаващата го метаинформация (автор, дата и др.) не се филтрира или видоизменя. Всички други форми и формати на публикуване или визуализации на съдържание на toest.bg, получено чрез RSS, трябва да бъдат договорени предварително и ползвани само след писмено позволение от ИЗДАТЕЛЯ.

 

3. Реклама

Сайтът toest.bg не публикува реклами, банери, платени репортажи и друго съдържание на трети лица срещу заплащане.

При съвместна работа с други организации за осъществяване на събития и дейности за създаване на разнообразно съдържание ИЗДАТЕЛЯТ може да споменава имената на тези организации в знак на благодарност за тяхното партньорство.

 

4. Поверителност

Сайтът toest.bg не събира и не обработва лични данни на своите читатели. Обобщена статистическа информация за посещаемостта се извършва чрез стандартния инструмент Jetpack на WordPress, на чиято база е изграден сайтът. Тази статистика е обща и анонимизирана. Не я предоставяме на рекламодатели или рекламни агенции, нито я ползваме за цели на директния маркетинг (свои или на наши ПАРТНЬОРИ). Не профилираме читателите си.

ИЗДАТЕЛЯТ е администратор на лични данни и води регистър на дарителите си, регистриран по Закона за защита на личните данни. Разкриване на такива е възможно само когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, и при спазване на нормативно установения ред.

 

5. Право на отговор

„Тоест“ предоставя право на отговор на физическо или юридическо лице, засегнато от публикация на сайта toest.bg, в обем (респ. времетраене), който не надвишава обема на публикацията, предизвикала реакцията. Публикуваме изпратеното безплатно, във вида, в който е получено, без редактиране, но го отбелязваме с етикет „Право на отговор“.

„Тоест“ си запазва възможността за особено мнение, когато право на отговор иска страна, която е била потърсена за позиция при изготвянето на материала и не е откликнала.

 

6. Ограничаване на отговорността на ИЗДАТЕЛЯ

Правим необходимото, за да поддържаме информацията на сайта точна и актуална, но това не изключва хипотезата да допуснем несъответствия или пропуски или да сме жертва на злонамерени кракерски атаки на трети лица, които са видоизменили наши публикации. ИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за последици и евентуални вреди, породени от или свързани по някакъв начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на услугите на този сайт.

ИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за информацията (вкл. за нейната пълнота и достоверност), публикувана на сайтове, към които нашият сайт съдържа препратки.

ИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

 

7. Промени

ИЗДАТЕЛЯТ си запазва правото да извършва промени в тези Общи условия по всяко време, като своевременно ги публикува тук.

Настоящите Общи условия са приети от Управителния съвет на Фондация „Тоест“, в качеството ѝ на издател и влизат в сила от 01.02.2018 г.

Напишете нещо и натиснете Enter за търсене